Kod zawodu 331403

CYKL NAUKI

4- letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ( po szkole gimnazjalnej )

5- letni zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ( po szkole podstawowej )

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

– planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

– obliczania podatków;

– prowadzenia spraw kadrowo- płacowych ;

– prowadzenie rachunkowości ;

– wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. ;

KWALIFIKACJE

-AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

-AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i AU.36 Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Rachunkowości. Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

Technik Ekonomista potrafi :

– stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych ;

-obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki ;

-sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw ;

-posługiwać się technicznymi środkami biurowymi ;

-ewidencjować i analizować operacje gospodarcze ;

-prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem. Urzędem Skarbowym, Instytucjami Ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi ;

-prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych ;

– sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej ;

-obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej ;

-organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej ;

-przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych ;

-stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych .

PRAKTYKI ZAWODOWE

Podczas nauki konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, która obejmuje 6 tygodni. Praktyki zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych – 120 godzin, oraz praktyki zawodowe w dziale księgowości – 120 godzin.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach różnych jednostkach organizacyjnych, takich jak: banki, zakłady budżetowe, biura rachunkowe, jednostki ubezpieczeniowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczeniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowości, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczeniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zaopatrzenie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.