Klasa humanistyczna- społeczna z elementami psychologii i mediów cyfrowych

Czas trwania nauki: 3 lata

Nauka w klasie o profilu społecznym z elementami psychologii i mediów cyfrowych jest skierowana do uczniów o uzdolnieniach humanistycznych. Nauka trwa 3 lata. Uczeń realizuje przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia na poziomie rozszerzonym (do wyboru). Uczy się dwóch języków: języka angielskiego (na poziomie rozszerzonym) i języka niemieckiego. Duża liczba godzin z przedmiotów wiodących bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego.
Absolwent liceum może kontynuować naukę na studiach, na kierunkach takich jak: prawo, socjologia, politologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filologia polska, pedagogika, psychologia, historia, teologia, bibliotekoznawstwo.
Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę na zajęciach dodatkowych. Ważną rolę w procesie
dydaktycznym spełniają wycieczki edukacyjne, warsztaty i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: języka polski, język obcy, matematyka, geografia.